Visa Tokutei Khác Với Thực Tập Sinh Đi Lại Lần 2 Như Thế Nào?

Visa Tokutei Khác Với Thực Tập Sinh Đi Lại Lần 2 Như Thế Nào?

02 năm đối với TTS về nước trong vòng 1 năm. 03 năm đối với TTS về trước trên 1 năm. Còn đối với người lao động đi...

© Copyright 2023 Tokutei Visa